top of page

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Sabine Koopman Coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens voor de website sabinekoopman.nl en ook voor de fysieke opslag van persoonsgegevens.

 

Contactgegevens. 

Sabine Koopman Coaching                                                                                                          

Telefoon : +31655627331                                                                                                                  

Email : info@sabinekoopman.nl                                                                                                

Website  : www.sabinekoopman.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken. 

Sabine Koopman Coaching verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. 

·       Voor- en achternaam

·       Bedrijfsnaam

·       Adresgegevens (zakelijk)

·       Telefoonnummers (zakelijk)

·       E-mailadres (zakelijk)

·       Functie

·       IBAN bankrekeningnummer (zakelijk)

·       Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. 

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen, dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent, dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sabinekoopman.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. 

Sabine Koopman Coaching verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een overeenkomst of toestemming

voor de volgende doelen:

·       Verzenden van facturen en het afhandelen van uw betalingen.

·       Verzenden van onze nieuwsbrieven.

·       U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

·       U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 

Geautomatiseerde besluitvorming. 

Sabine Koopman Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld Sabine Koopman) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren. 

Sabine Koopman Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Klanten administratie     20 jaar  Wettelijke termijn

Financiële administratie   7 jaar  Wettelijke termijn

 

Delen van persoonsgegevens met derden. 

Sabine Koopman Coaching verstrekt uitsluitend informatie aan derden, als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit doen wij alleen met uw toestemming. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. 

Sabine Koopman Coaching gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij het bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor, dat de website naar behoren werkt en om deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie, die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sabine Koopman Coaching en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sabinekoopman.nl. Om er zeker van te zijn, dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sabine Koopman Coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen. 

 

Sabine Koopman Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@sabinekoopman.nl.

bottom of page